การดำเนินการ2019-02-12T03:21:39+00:00

การดำเนินงาน

การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ  ท่าเทียบเรือประมงมีความยาว 138 เมตร ให้บริการการขนถ่ายสัตว์น้ำบริโภคและปลาเป็ด จากเรือประมงในท้องถิ่น

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ มีมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์

ท่าเทียบเรือประมงชุมพรได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมงโดย  กรมประมงปีละ 2 ครั้ง   และได้รับการรับรองให้เป็นท่าเทียบเรือประมงสุขอนามัยเมื่อปี 2553

ให้สินเชื่อแก่ชาวประมง  โดยบริการให้สินเชื่อแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง ทั้งสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมง   สินเชื่อซ่อมแซมเรือประมง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง   เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง และข่าวสารด้านตลาด  ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวบไซด์ขององค์การสะพานปลา

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ  ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง     การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตามโ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดชุมพร

ท่าเทียบเรือประมงชุมพรได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing)ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ท่าเทียบเรือประมงยาว 138 เมตร ให้บริการกับเรือประมงทั่วไป
  • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 48 ตารางเมตร
  • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 3,200 ตารางเมตร
  • อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 56 คูหา
  • โรงน้ำแข็ง 1โรง กำลังผลิตวันละ 600  ซอง

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

  • ศูนย์กลางการขนถ่ายปลาทูของประเทศ
  • ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ำสำหรับภาคใต้ตอนบน

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณ
สัตว์น้ำ(ตัน)
มูลค่า
สัตว์น้ำ(บาท)
ปริมาณ
เรือ (เที่ยว)
ปริมาณยานพาหนะนำออก(เที่ยว)
2550 14,475 213,266,601 2,485 3,200
2551 12,204 186,468,226 2,892 3,709
2552 10,610 166,179,582 2,770 3,089
2553 16,498 217,092,274 2,794 6,830
2554 17,856 232,194,205 2,657 8,678
2555 20,497 262,789,571 2,443 9,832
2556 18,159 221,414,385 2,061 3,607
2557 17,029 226,229,535 1,759 8,270
2558 15,548 196,912,855 2,038 7,462
2559 12,668 184,513,725 2,294 6,267
2560 13,175 225,412,818 3,053 6,150
2561 19,512 336,738,772 4,280 4,943

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาเบญจพรรณทั่วไป ปลาเป็ด และอื่นๆ

ประเภทเรือประมงที่สำคัญ  ได้แก่  เรืออวนลาก  เรือประมงอวนล้อม

ผลการดำเนินงาน

 

ปีงบ
ประมาณ

 

รายได้

 

รายจ่าย

 

กำไร/ขาดทุน

2550 4,893,070.34 3,889,204.49 1,003,865.85
2551 5,249,617.21 3,853,838.71 1,395,778.50
2552 5,187,888.72 3,915,039.13 1,272,849.59
2553 5,676,662.20 4,929,748.46 746,913.74
2554 6,283,362.84 5,029,113.33 310,763.19
2555 6,638,192.17 5,073,179.47 1,565,012.70
2556 7,207,782.36 5,789,357.43 1,418,424.93
2557 7,961,447.58 6,123,940.10 1,837,507.48
2558 8,359,014.28 5,698,863.99 2,660,150.29
2559 8,458,612.33 6,535,305.56 1,923,306.77
2560 8,347,529.63 6,016,606.16 2,330,923.47

หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

แผนงานและโครงการที่สำคัญ

โครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงชุมพร