Open menu

header

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : ดร.ประยูร  ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8/2565 พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,คณะกรรมการองค์การสะพานปลา , และคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

Open menu