Open menu

header

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นประธานเปิดโครงการ”ยกระดับวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจการประมง สู่การทำประมงที่ยั่งยืน” ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำประมงถูกกฎหมาย  โดยมี นายพงษ์ศรันย์ รัตนพรหม ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เป็นวิทยากร  นับเป็นการพัฒนายกระดับการประมงไทยให้ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นการรวมพลัง หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และ ชาวประมง ในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจประมงให้มีความยั่งยืนและมั่นคงคู่กับประเทศตลอดไป ณ ธนาคารปูชุมชนบ้านอีเล็ด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

S 9789694

S 9789696

S 9789697

S 9789698

S 9789700

S 9789701

S 9789702

S 9789703

S 9789704

Open menu